Friday, June 14, 2013

ဂႏၶီခန္းမေၾကညာစာတမ္း

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ “ဂႏၶီခန္းမေၾကညာစာတမ္း” ေန႔စဲြ ၁၃၅၂ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း (၇၊ ၈)ရက္ ၁၉၉ဝျပည့္နွစ္၊ ဇူလိုင္လ (၂၈၊ ၂၉)ရက္ ၁။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ျမန္မာ့ သကၠရာဇ္ ၁၃၅၂ခုနွစ္ ဝါေခါင္လဆန္းရရက္ေန႔၊ (၈) ရက္ (၁၉၉ဝ ျပည့္နွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္နွင့္ ၂၉ ရက္)ေန႔မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ရိွ မဟတၲမဂႏၶီခန္းမေဆာင္၌ စုေဝးေရာက္ရိွၾကျပီး၊ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုး ၏အက်ိဳးငွာ နိုင္ငံေတာ္ေရးရာအျဖာျဖာနွင့္ ျပည့္သူလႊတ္ေတာ္ေခၚဆိုဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥအဝဝတို႔ကို ေဆြးေႏြး ညိွနိႈင္း တိုင္ပင္ၾကျပီးသကာလ တညီတညႊတ္တည္း ဆံုးျဖတ္ကာ ဤ “ဂႏၶီးခန္းမေၾကညာစာတမ္း”ကိုထုတ္ျပန္ေၾကညာ လိုက္ၾကေပသည္။ ၂။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္နွစ္ေပါင္း (၃ဝ) အတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ၁၉၉ဝ ျပည့္နွစ္ ေမ (၂၇)ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ပါတီစံု အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြၾကီးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၈၅ ေနရာအတြက္ က်င္းပခဲ့ရာ၌ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ အမ်ားျပည္သူလူထုၾကီး၏ တခဲနက္ေသာ ေထာက္ခံမႈတို႔ျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ (၃၉၂) ေနရာတြင္အနိုင္ရရိွခဲ့ေပသည္။ သို႔ရာတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ကမၻာ့ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံမ်ား၏ က်င့္ထံုးမ်ားအတိုင္း ဖြဲ႔စည္းရမည့္ အစိုးရတရပ္ကို ခိုင္မာစြာဖြဲ႔စည္းနိုင္ ေလာက္သည့္ ထက္ဝက္ေက်ာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အင္အားထက္ေက်ာ္လြန္ရံုမွ်မက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္၏ ရာခိုင္နႈန္း(၈ဝ)ေက်ာ္အထိ လံုးလံုးလ်ားလ်ားအနိုင္ရရိွခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အား ဦးေဆာင္နိုင္ေသာ အေန အထားကို ခိုင္မာရရိွထားျပီျဖစ္ေပသည္။ ၃။ ယခုအခါ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြၾကီးကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပျပီးခဲ့ျပီးျဖစ္ေပသည္။ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြၾကီးျပီးလွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို မေရွးအေနွာင္းကာလ၌ အျမန္ဆံုးဖြဲ႔စည္းေပးရမည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္သူလူထုကလည္း ဤအတိုင္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ေရြးေကာက္ပဲြၾကီးျပီး၍ ရက္ေပါင္း (၆ဝ) ေက်ာ္လာသည့္တိုင္ေအာင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို မဖြဲ႔စည္းရေသးေပ။ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အမ်ားစုအနိုင္ရထားေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေလာေလာဆယ္အက်ိဳးစီးပြားနွင့္ေရရွည္အနာဂတ္ကာလအက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အေျခခံထား၍ တမ်ိဳးသားလံုး ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ပြင့္လင္းေသာ ရိုးသားေသာေစတနာအျပည့္ပါေသာ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔သို႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အလုပ္မႈေဆာင္အဖြဲ႔မွ အဆိုျပဳခ်က္ကိုလည္း နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔ကတစံုတရာ အေၾကာင္း ျပန္ၾကားျခင္း မရိွခဲ့ေသးပါ။ ၄။ ရဟန္းရွင္လူျပည္သူမ်ား၊ လယ္သမားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အပါအဝင္ ျဖစ္ေသာ တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုၾကီးသည္ နိုင္ငံေတာ္ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ကန္႔သတ္ခံတားရမႈေၾကာင့္ လက္ရိွမ်က္ေမွာက္ျပဳေနရေသာ စားဝတ္ေနေရးက်ပ္တည္းမႈ၊ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔မႈေနရမႈနွင့္ ေသာကဗ်ာပါဒေဘးမွ ကင္း လြတ္ေရးတို႔အတြက္ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ အျမန္ဆံုးကူးေျပာင္းေရာက္ရိွရန္ ဆႏၵျပင္းျပလ်က္ရိွေနေပသည္။ ၅။ ဒီမိုကေရစီက်င့္သံုုးသည့္ ယဥ္ေက်းေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းတိုင္းနိုင္ငံတိုင္းတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အျမင့္ဆံုး ေသာမ႑ိဳင္ၾကီးတရပ္အျဖစ္ ျပည္သူတရပ္လံုးကအေလးအျမတ္ျပဳထားျခင္းအားျဖင့္ နိုင္ငံဂုဏ္က်က္သေရကိုျမွင့္တင္ ၾကစျမဲျဖစ္ေပသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႔ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္လည္းဒီမိုကေရစီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ၾကီးတရပ္ ငြားငြားစြင့္စြင့္ တည္ရိွ ေနမွသာ က်က္သေရမဂၤလာ ထည္ဝါျပည့္စံုျပီး ကမာၻ႔အလယ္တြင္ ေလးစားခံထိုက္ေသာ ဂုဏ္အေပါင္းျဖင့္ တင့္တယ္ေပမည္ဟု ကြ်နု္ပ္တို႔ အလးအနက္ယံုၾကည္ၾကေပသည္။ ၆။ ယေန႔ျပည္သူတို႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ နိုင္ငံေရး၊ စီပြားေရး၊လူမႈေရးစေသာ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ ျပည္သူတို႔က ယံုၾကည္ကိုးစားစြာ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္လိုက္သည့္ ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္္ေတာ္ကသာ ဦးေဆာင္၍ ျပည္သူ႔ဆနၷနွင့္အညီေျဖရွင္းအပ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြဥပေဒ အခန္း(၂)၊ ပုဒ္မ-၃ ၌ ျပ႒ာန္းထားေသာ “လႊတ္ေတာ္ကို မဲဆႏၵနယ္မ်ားမွ ဤဥပေဒနွင့္အညီေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္” ဟူေသာျပဌာန္းခ်က္နွင့္အညီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အျမန္ဆံုးေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးရန္အေရးတၾကီး လိုအပ္ ေနေပသည္။ ၇။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းေရးသည္ တာဝန္ရိွၾကကုန္ေသာသက္ဆိုင္ရာမ်ားအဖို႔ တရားဥပေဒအရလည္းေကာင္း၊ က်င့္ဝတ္အရလည္းေကာင္း၊ ပ်က္ကြက္ျခင္းငွာ လံုးဝမျဖစ္နိုင္သည့္အျပင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵနွင့္ တိုင္းျပည္၏ အက်ပ္အတည္းအေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ကို ေထာက္ထားပါလွ်င္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေခၚယူဖြဲ႔စည္းေရး ကို ပ်က္ကြက္ျခင္းငွာ လံုးဝမထိုက္ဟုကြ်နု္ပ္တို႔ခံယူေပသည္။ ၈။ သို႔ျဖစ္ရကား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို အျမန္ဆံုးမျဖစ္မေနေမြးဖြားသန္႔စင္ေပးရေပေတာ့မည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အခန္း(၁) ပုဒ္မ၂(က)တြင္ “လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္မွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ဆိုသည္”ဟု ျပ႒ာန္းထားခ်က္ ယခုေပၚေပါက္လာမည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သည္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ မဟုတ္ေၾကာင္းကိုလည္း ကြ်နု္ပ္တို႔ အေလးအနက္ ခံယူထားေပသည္။ ဥပေဒနွင့္အညီ ျဖစ္အပ္ေသာအာဏာ(သို႔တည္းမဟုတ္) ဥပေဒနွင့္အညီျဖစ္အပ္ေသာ အာဏာလဲႊေျပာင္းေရးကိစၥ တို႔နွင့္ ပတ္သက္၍ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတရပ္ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အသင့္ ေရးဆဲြထား ရိွျပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရိွရ၍ ကြ်နု္ပ္တို႔ကၾကိဳဆိုေပသည္။ အဆိုပါ ၁၉၉ဝ ျပည့္နွစ္ ယာယီဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ(မူၾကမ္း)ကို အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးနွင့္ ညိွနိႈင္းေဆြးေႏြးမည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း ကြ်နု္ပ္တို႔က ေထာက္ခံေပသည္။ ဤ ယာယီ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအားျဖင့္ ဥပေဒနွင့္အညီ အာဏာလဲႊေျပာင္းေရးကို ျဖစ္ေျမာက္အပ္သည္ဟု ကြ်နု္ပ္တို႔က တညီတညြတ္တည္း ယူဆၾကေပသည္။ ၉။ ထို ့ေနာက္ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုအတြက္ ရည္သန္ေသာဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ကြ်နု္ပ္တို႔ ပါဝင္ေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာက္ကသာလွ်င္ ေရးဆဲြျပ႒ာန္း အတည္ျပဳရန္ တာဝန္ရိွေပသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႔ကလည္း ထိုတာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေသာအခါ၌ က်ယ္ျပန္႔စြာ ညိွနိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အာဏာအပ္နွင့္မႈမရိွဘဲ ျပည္သူ႔ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏အာဏာစက္မရိွဘဲ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္၏ အေဆာင္အေယာင္အရိွန္အဝါမရိွဘဲ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွအပ အျခားမည္သည့္ ေနရာ မည္သည့္ အခ်ိန္၌မဆို ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခု်ပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆဲြခြင့္လည္းမရိွ ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳခြင့္လည္းမရိွ ဤေရးဆဲြၾကမည္ ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္အာဏာစက္ မရိွသျဖင့္ ဥပေဒအာဏာစက္လည္း ရိွလိ္မ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ဤလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ေဆာင္ရြက္မႈသည္ သိကၡာပင္ရိွလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ကြ်နု္ပ္တို႔ယူဆသည္။ ထိုေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု လိုလားေတာင္းတေနေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုသစ္ၾကီးကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ ရည္သန္ေသာဖြဲ႔စည္ပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆဲြရန္အလို႔ငွာပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို ေဆာလ်င္စြာ ေခၚယူဖြဲ႔စည္း ေပးရန္ အထူးလိုအပ္ေၾကာင္း ထင္ရွားေပသည္။ ၁ဝ။ ဤေနရာတြင္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမေပၚေပါက္မီ ကာလတေလွ်ာက္ မလဲြမေသြ၊ မေရွာင္မလဲြသာေပၚေပါက္မည့္ ဒီမိုကေရစီ အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေခ်ာေမာစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းၾကရလိမ့္မည္ဟု ကြ်နု္ပ္တို႔ သေဘာရရိွေပသည္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရေပၚထြန္းသည့္ အခါက်မွသာ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးေတြရရိွေစ၊ ဤသို႔ မေပၚထြန္းမီ ကာလ၌မူ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား ဆိတ္သံုးေနေစဆိုသည့္ အျဖစ္မ်ိဳးကားလံုးဝမလိုလားအပ္ေပ။ ဒီမိုကေရစီအစိုးရမေပၚေပါက္မီ ကာလတေလွ်ာက္ ဒီမိုကေရစီအေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးမွသာ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္ ထူေထာင္ေရးအထိ ေအးခ်မ္းသာယာစြာ ညင္သာေသာအသြင္ျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳ ျဖစ္ထြန္းသြားလိမ့္မည္ ဟုကြ်နု္ပ္တို႔ယံုၾကည္ေပသည္။ ဒီမိုကေရစီအေျခအေနမ်ားပါရိွမွလည္း ျပည္သူလူထုသည္ တထိတ္ထိတ္တလန္႔လန္႔ နွင့္ ကီ်းလန္႔စာစားေနရေသာ ဗ်ာပါဒေဘးတို႔မွ ကင္းေဝးၾကသည္ျဖစ္၍ ကိုယ္စိတ္နွစ္ပါး ခ်မ္းသာကား ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စုသစ္မူ၊ ထူေထာင္ေရးကို တက္ညီလက္ညီ ကိုယ္စီ အသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားနိုင္ၾကပါမည္။ ဤကာလမ်ားအတြင္း အမ်ားျပည္သူလူထုအတြက္ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ခံစားထိုက္ေသာ လြတ္လပ္စြာေရးသား ပံုနိွပ္ထုတ္ေဝခြင့္ လြတ္လပ္စြာယူဆတင္ျပထုတ္ေဝခြင့္တို႔သည္ စည္ပင္ေနရပါမည္။ ျပည့္သူလႊတ္္ေတာ္ အစိုးရတရပ္ကို လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္ ဖြဲ႔စည္းနိုင္ေလာက္ေအာင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား အမ်ားစုရရိွထားေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္က အနိမ့္ဆံုး ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးတို႔ကိုပင္ ဆံုးရံႈး အနစ္နာခံေနရသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္ နိုင္ငံေရး သဘာဝယုတၲိမ်ားနွင့္ လံုးဝဖီလာျဖစ္ေနေပမည္။ ျပည္သူလူထုအျမင္ ကမာၻ႔ အျမင္တို႔၌ အလြန္တရာမွ အက်ည္းတန္ေနမည္မွာ ေသခ်ာေပသည္။ ကြ်နု္ပ္တို႔သည္ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီအေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြၾကီးမွတဆင့္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူလူထု၏ဆႏၵ အဆံုး အျဖတ္ကို ရယူထားသူမ်ားျဖစ္၍ ထိုသဘာဝနွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အဆင့္အတန္းကို ရရိွၾကရေပမည္။ ယုတ္စြအဆံုး ကြ်နု္ပ္တို႔အား အေနွာက္အယွက္အဟန္႔အတား၊ ျခိမ္းေျခာက္မူတို႔မွ ကင္းေဝးေစရ ပါမည္။ ၁၁။ ေလာေလာဆယ္ အေျခအေနအရ ကြ်နု္ပ္တို႔နိုင္ငံတြင္ တပါတီစနစ္မွ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူေျပာင္းရ မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အက်ပ္အတည္း အခက္အခဲ ျပႆနာမ်ားရိွရမည္ကို ကြ်နု္ပ္တို႔ ေကာင္းစြာ သတိမႈမိၾကေပသည္။ ယင္းျပႆနာမ်ား၊ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကိုလည္း ဒီမိုကေရစီအေျခခံတရားမ်ားကို မထိပါး မပ်က္ယြင္းေစဘဲ၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္နွင့္ နိုင္ငံေတာ္ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔တို႔သည္ တမ်ိဳးသားလံုး တမ်ိဳးသားလံုး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ရိုးသားမႈ၊ ပြင့္လင္မႈ၊ အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈတို႔ကို အေျခခံကာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္းအားျဖင့္ မုခ်ေျဖရွင္းနိုင္ရမည္ဟု ကြ်နု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ၾကေပသည္။ ယေန႔ကမBာတြင္ အလြန္ရႈပ္ေထြးနက္နဲလွေသာ လူသားအားလံုး ပ်က္ျပဳန္းေစမည့္ အနုျမူစစ္ပဲြၾကီမ်ား၏ အနၲာရာယ္ ကိုပင္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းနည္းျဖင့္ယေန႔အခိ်န္အထိဟန္႔တားနိုင္ခဲ့ျပီးျဖစ္ရာကြ်နု္ပ္တို႔နိုင္ငံတြင္အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားေနရေသာ ျပႆနာဟူသမွ်သည္လည္း မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေခ်ာေမာေျပလည္ရမည္ဟု ကြ်နု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ေပသည္။ ယင္းသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္- ၁။ တမ်ိဳးသားလံုး ျပန္လည္သင့္ျမတ္မႈနွင့္ အျပန္အလွန္ေလးစားလိုက္နာေရးမူ ၂။ တမ်ိဳးသားလံုး ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူ ၃။ ျငိမ္းခ်မ္းေခ်ာ္ေမြ႔ေသာ နည္းကို အခြင့္သံုးခ်ေရးမူ ၄။ အာဃာတ ကင္းစင္ေသာ အေထြေထြသဟဇာတျဖစ္မႈကို ေရွ ့ရွူေရးမူ၊ စသည္တို႔ကို ကိုင္စဲြၾကရမည္ ၏ဟုလည္း ကြ်နု္ပ္တို႔ ခံယူေပသည္။ ၁၂။ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုေခၚယူဖြဲ႔စည္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္မွာ ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံမူအက်ဆံုးေသာ တရားဝင္ပိုင္ခြင့္တရပ္ ျဖစ္ေပသည္။ ယင္းပိုင္ခြင့္ကို ေတာင္းဆိုရန္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ကြ်နု္ပ္တို႔၌တာဝန္ရိွေပသည္။ ၁၃။ သို႔ျဖစ္ရကား ျပည္သူလူထုၾကီး၏ဆႏၵနွင့္အညီျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပဲြအခန္း (၂)၊ ပုဒ္မ-၃ အရလည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီအနွစ္သာရမ်ားအရလည္းေကာင္း၊ နိုင္ငံတကာက်င့္ထံုးက်င့္နည္းမ်ားနွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာလည္း ေကာင္း ၁၉၉ဝ ျပည့္နွစ္စက္တင္ဘာအတြင္းျပည္သူလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ကြ်နု္ပ္တို႔က နိုင္ငံေတာ္ ျငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔အား ဤေန႔ဤရက္မွစ၍ တညီတညြတ္တည္း ေတာင္းဆိုလိုက္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာအပ္ေပသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဟတၲမဂႏၶီခန္းမေဆာင္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ထုတ္ေဝသူ – ဦးခ်စ္ခိုင္ (အတြင္းေရးမွူး) န/သ ဝ၅၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ပံုနိွပ္သူ – ဦးေက်ာ္ဝင္း၊ (ျမဲ ဝ၄၃၇၈) သုခဝတီပံုနိွပ္တိုက္၊ ၁၄၆၊ ၄၈ လမ္း၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။ ၁၉၉ဝ၊ ၾသဂုတ္လ၊ ဒုတိယအၾကိမ္၊ ေစာင္ေရ ၃ဝဝဝဝ၊ တန္ဖိုး၊ ၁ က်ပ္။