Friday, May 17, 2013

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထက္ စစ္ေရးက အေလးသာေနေသာ ျမန္မာ

ေမလ (၁၄) ရက္ေန႔ထုတ္ True News Weekly
လူသာလင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားကားထင္ ထားသကဲ့သို႔ျမင္တတ္ခဲလွပါသည္။ ဆိုရလွ်င္ ျပင္ပကမာၻမွ နားမလည္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ေနဆဲပင္။ မတ္လေစာေစာပိုင္းတြင္ ဥေရာပသို႔ အလည္အပတ္ ခရီးသြားစဥ္ ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က “ႏိုင္ငံတြင္းမွာ တိုက္ခိုက္မႈေတြ မရွိေတာ့ပါဘူး။ လူမ်ဳိးစုလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အစိုးရတပ္ေတြၾကားမွာျဖစ္ေနတဲ့ ဒီလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေတြကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ အဆံုးသတ္ပစ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ”ဟု အခိုင္အမာဆိုခဲ့ပါသည္။

သို႔ေသာ္ျငား ျပည္တြင္းတြင္မူ ျမန္မာ့ေျမာက္ဖ်ားေဒသမွ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KIA ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အျပင္းအထန္ ထိုးစစ္ဆင္ေနဆဲ။ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တပ္မေတာ္ SSA တို႔ ၾကားရယူ ထားခဲ့ေသာ ခေနာ္နီခေနာ္နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၾကားမွ ထိေတြ႔တိုက္ ခိုက္မႈမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္းလို ျဖစ္ပြားဆဲ။ ကရင္ျပည္နယ္တြင္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္ခ်င္းစပ္လ်က္ရွိေသာ ေတာင္ကုန္း ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ အစိုးရတပ္မ်ားက စခန္းသစ္မ်ား ပိုမိုရယူေနၾကဆဲပင္။

သို႔တေစ ျမန္မာအစိုးရ၏အေျပာႏွင့္အလုပ္ မညီမႈက အေနာက္တိုင္း အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ဉာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႔မ်ား၏ အမ်ဳိးမ်ဳိးအေထြေထြေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတား မျဖစ္ေစခဲ့ပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သူတို႔ႏွင့္လံုးဝမတူေသာ အင္အားႀကီး ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ႀကီးမွဴးေနျပန္သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းအေပၚ အထူးထိခိုက္ေစခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာၾကာ လူမ်ဳိးစုပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသည္ကို ျမင္လိုပါေၾကာင္း သြားေလသူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဟာင္းဝမ္က်ားေပါင္က မတ္ ၁၃ ရက္ တြင္ေျပာခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ၊ တစ္ဦး ျပည္တြင္းေရကို တစ္ဦးမစြက္ဖက္ေရး အပါအဝင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး မူႀကီး ၅ ခ်က္အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဆက္လက္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝမ္က အာမခံခဲ့သည္။ တကယ့္တကယ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရး၌ ဝင္ေရာက္ စြက္ဖက္ေသာ ရွည္ၾကာသည့္ သမိုင္းတစ္ခု ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

ျပန္ေျပာင္းၾကည့္႐ႈလွ်င္ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္မွ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ထိ ယခုအခ်ိန္တြင္ မရွိေတာ့ၿပီျဖစ္ေသာ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ သူပုန္တို႔ကို စစ္ေရးအေထာက္အပံ့ အႀကီးအက်ယ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ က်န္အာရွႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေတာ္လွန္ေရးကို တင္ပို႔သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေပၚလစီထက္ ကုန္သြယ္မႈ တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအမွတ္တံဆိပ္ တင္ပိ႔ုေရးက ပို၍ေအာင္ျမင္စရာရွိ ပါလိမ့္မည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တည္ၿငိမ္မႈက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ တိုက္႐ိုက္ အက်ဳိး စီးပြားျဖစ္ေနသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဒသတြင္း ေက်ာက္စိမ္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ဓာတ္သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရအား လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး၊ လက္လီကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရး ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေသာ ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆနာကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ နည္းလမ္းမွာ အေနာက္တိုင္းမွ ပါဝင္ပတ္သက္သူမ်ား၏ “ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွ တစ္ဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသို႔ သြားေသာ သတိႀကီးႀကီး သိမ္သိမ္ ေမြ႔ေမြ႔ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ သိသိသာသာ ျခားနားပါသည္။ KIA ကို ဖိအားေပးၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္မ်ားကို တ႐ုတ္နယ္ေျမထဲမွ ေကြ႔ပတ္တိုက္ခြင့္ႏွင့္ ရိကၡာ ျဖည့္တင္းခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္အစိုးရကို မက္လံုးေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔တစ္ဖက္က “မုန္႔” ျပခဲ့သလို၊ အျခားတစ္ဖက္ကလည္း “တုတ္”ကိုျပခဲ့ေသးသည္။

ဒီဇင္ဘာလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ဂ်ိန္းသုေတသန အဖြဲ႔၏ ေထာက္လွမ္းေရး သံုးသပ္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အင္အားအႀကီးဆံုး လူမ်ဳိးစုတပ္ျဖစ္ေသာ “ဝျပည္ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ UWSA” သို႔ လူသယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေလေၾကာင္းကာကြယ္ေရး စနစ္မ်ား MANPADS ႏွင့္ UWSA ၏ ၂၃ ႏွစ္ၾကာသမိုင္းတြင္ ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံလုပ္ သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ားအပါအဝင္ စစ္အသံုး အေဆာင္အေျမာက္အျမား တ႐ုတ္က ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ UWSA သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ကတည္းက ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ရယူခဲ့ရာ တ႐ုတ္နယ္စပ္ႏွင့္ကပ္လ်က္ ဝထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၂ဝ,ဝဝဝ နီးပါးရွိ လူမ်ဳိးစုေဒသတြင္ တ႐ုတ္က မီးပြား ခ်ရန္ ရည္ရြယ္သည္ဆိုပါက အံ့အားသင့္စရာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ UWSA ကို လက္နက္ အႀကီးအက်ယ္ တပ္ဆင္ခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္နယ္စပ္အနီး ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား တိုးျမႇင့္ေနေသာ ေနျပည္ေတာ္ကိုအခိုင္အမာ သတင္းစကားတစ္ရပ္ ေပးပို႔လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ႏွင့္ျဖစ္ေသာ အေနာက္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ား တိုးတက္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက မေပ်ာ္ပိုက္ႏိုင္ျခင္းမွာ ယခုအခ်ိန္တြင္ အမ်ားသိၾကၿပီ ျဖစ္သည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွိတ႐ုတ္ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳသည့္ ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၆ ဘီလီယံတန္ ဧရာမဆည္ႀကီး တည္ေဆာက္မႈကို ဆိုင္းငံ့ထားရန္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလအတြင္း ျမန္မာအစုိးရ၏ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဘဂ်င္းမွာ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္ေနဆဲပင္။ ထိုမွ ၂ လ အၾကာတြင္ ထိုစဥ္က အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ဟီလာရီ ကလင္တန္၏ သမိုင္းဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ျမန္မာ၏ တ႐ုတ္ႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္ဆံေရးတြင္ တေရြ႕ေရြ႕ ခြဲခြာမႈျဖစ္စဥ္ စတင္ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေနာက္ကလည္း စိတ္အားထက္သန္မႈျဖင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား ႐ုပ္သိမ္း၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ အကူအညီမ်ားကို ေဖာေဖာသီသီကတိ ျပဳခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေဒသမ်ားရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ေဝဖန္ခ်က္မ်ား မွာလည္း အေနာက္တိုင္းအစိုးရမ်ား၏ အစီအစဥ္မွ ေပ်ာက္ခ်င္းမလွေပ်ာက္ကြယ္ သြားခဲ့ေလေတာ့သည္။

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ တ႐ုတ္၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမွာ ဇန္နဝါရီ ၁၉ရက္တြင္ စတင္လာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ ကမကထ ျပဳလုပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေရႊလီၿမဳိ႕၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို ေလ့လာ အကဲခတ္ရန္ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္ သံအမတ္ႀကီးေဟာင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အာရွေရးရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ လ်ဴေက်ာက္ေဟြကုိ ေဘဂ်င္းက ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ မတ္ ၁၁-၁၂ က ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဒုတိယအေက်ာ့ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီး တစ္ဦးျဖစ္သူ ဝမ္ယင္ဖန္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ကခ်င္အစိုးရတု႔ိၾကား ေနာင္လာမည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အားလံုးကို ဝမ္က ႀကီးမွဴးသြားရန္ တာဝန္ေပးထားခဲ့ေၾကာင္း ေရႊလီမွ သတင္းရပ္ကြက္မ်ားက ဆိုၾကသည္။ ထိုသတင္းရပ္ကြက္မ်ား၏ အဆိုအရ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ႁခြင္းခ်က္မရွိ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး တစ္ခုရရွိေရးအတြက္ KIA ကိုလည္း တ႐ုတ္က အႀကီးအက်ယ္ ဖိအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ပါဝင္ စြက္ဖက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားၾကားဝင္ ဖ်န္ေျဖေရး အားထုတ္မႈမ်ား၏ ျဖစ္ႏုိင္ေျခအေပၚတြင္လည္း သံသယပြားစရာမ်ား ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို လုပ္ငန္းစုႀကီး တစ္ခုသေဘာ၊ အခ်ဳိ႕ဆိုလွ်င္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုသေဘာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ခဲ့ၾကသည့္ အေနာက္တိုင္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း တိုးတက္ပြားမ်ားလာခဲ့သည္။

ပထမဆံုး ေနာ္ေဝ ကမကထျပဳေသာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူအဖြဲ႔ Myanmar Peace Support Initiative) ၏ေနာက္တြင္ အလားတူအဖြဲ႔မ်ား တသီႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ဆြစ္ဇာလန္အေျခစိုက္ Center For Humanitarian Dialog ဂ်ပန္မွ Nippon Foundation ေနာက္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အလံုးစံု ဖန္တီးထားေသာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (Myanmar Peace Center) မွတစ္ဆင့္ ဥေရာပသမဂၢ ကမကထ ျပဳသည့္အဖြဲ႔မ်ား ေရာက္လာသည္။ ဆြီဒင္ဉာဏ္ႀကီးရွင္ အဖြဲ႔တစ္ခုျဖစ္ေသာ The Institute For Security and Development Policy က တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ “အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ” အတြက္အီးယူမွေငြေၾကး ေထာက္ပံ့မႈရရွိထားစဥ္၊ ဖင္လန္အန္ ဂ်ီအိုတစ္ခုျဖစ္သည့္ Pxcta ကလည္း တစ္နည္းတစ္ဖံု ပါဝင္ခဲ့ျပန္သည္။ ထို႔ျပင္ဖႏြမ္းပင္ အေျခစိုက္ Center for Peace and Conflict Studies ကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈအတြက္ အခြင့္အလမ္း ရွာေနၾကသည္။ လူပုဂိ္ၢဳလ္ အနည္းဆံုး ၆ ဦးကလည္း သူတို႔ကိုယ္ ပိုင္တစ္ဦးခ်င္း အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ ေရာက္ရွိလာၾကရာ ဤသို႔ေသာ ႀကိဳးပမ္းမႈအစုစုတို႔ အတြက္ေဒၚလာႏွင့္ ယူ႐ိုေငြ သန္းေပါင္းမ်ားစြာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထားၾကသည္။ အက်ဳိးဆက္ အားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထပ္ကုန္ျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးၾကား အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ျခင္း၊ ပဋိပကၡ၏ အရင္းခံ အေၾကာင္းမ်ားကို မဆုပ္ကိုင္မိၾကေသာ အေတြ႔အႀကံဳနည္းသည့္ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ဳိးေဆာင္မ်ား” ၏ နားလည္မႈ မရွိျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။

ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ ဘရပ္ဆဲ(လ္) အေျခစိုက္ International Group (ICG) က ဦးသိန္းစိန္ကို နယူးေယာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညစာစားပြဲ၌ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွာေဖြသူ ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၾကသည္။ ဤဆုကို ပဋိပကၡေျဖရွင္းေရး ဦးတည္သူ ၿပဳိင္ဘက္မ်ားၾကားတြင္ ေနျပည္ေတာ္ကို ၾသဇာလႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတစ္ခုအျဖစ္ ေဝဖန္သူတို႔က ႐ႈျမင္ၾကသည္။ အေနာက္တိုင္းျဖစ္ေစ၊ တ႐ုတ္ျဖစ္ေစ၊ ေလာေလာဆယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မေအာင္ျမင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ ရွည္ၾကာေသာသမုိင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ လူမ်ဳိးစုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသူပုန္တပ္မ်ား ၁၂ ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ KIA သည္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္ကက်င္းပေသာ ပထမဆံုး အက်ယ္အျပန္႔ ျပဳလုပ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲႀကီးတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ထိုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္က အာဏာသိမ္းပိုက္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရက သူပုန္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးလိုက္ေလ်ာမႈမပါဘဲ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးသာ ေပးခဲ့ေသာအခါ မ်က္ႏွာစာေပါင္းစံုမွာ အလ်င္အျမန္ၿပိဳကြဲပ်က္စီးသြားခဲ့ရပါသည္။

တစ္ဖန္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ထိုအခ်ိန္က တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ၾသဇာျဖန္႔ၾကက္လာသည့္ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ (CPB) ကိုခုခံရန္ KIA က အစိုးရကို ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ အစိုးရက ထိုကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ၂ လ တာမွ်စဥ္းစားၿပီး ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ေလးႏွစ္ၾကာေသာ္ ေကအိုင္ေအက CPB ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ ေဆာက္ခ့ဲသျဖင့္ အစိုးရတပ္မ်ားကို ဆက္လက္တိုက္ခိုက္ႏုိင္ရန္ ကြန္ျမဴ နစ္မ်ားထံမွ တ႐ုတ္လုပ္လက္နက္မ်ား ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္မူ အေရွ႕ေတာင္ အာရွတစ္လႊား ကြန္ျမဴနစ္သူပုန္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီသည့္ ေပၚလစီ ေဟာင္းကိုေဘဂ်င္းက စြန္႔ပစ္ခဲ့ျပန္ရာ CPB အျပင္ KIA ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရအၾကား လွ်ဳိ႕ဝွက္တစ္ ပိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တ႐ုတ္ကမကထ ျပဳမႈျဖင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ KIA ေခါင္းေဆာင္ ဘရန္ဆိုင္းကိုယ္တိုင္ ထိုစဥ္က စစ္အာဏာရွင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းကို ေတြ႔ဆံုရန္ ရန္ကုန္သို႔ခရီးထြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈ တစ္စံုတစ္ရာမွ်မရရွိ ခဲ့ပါ။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ အစိုးရသတ္ မွတ္ခ်က္အလိုအရ ျဖစ္ေစကာမူ၊ အတိုက္အခံ တစ္ရပ္လံုးကို တုိင္းျပည္သို႔ျပန္လာေစရန္ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္တစ္ခု ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။ ျပည္ပေရာက္ အထင္ကရ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား အမ်ားစု အတုိက္အခံႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္ခံခဲ့ၾကေသာ္လည္း ကခ်င္ သို႔မဟုတ္ အျခားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားက အနည္းစုမွ်သာ လက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ေကအိုင္ေအက အစိုးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈတစ္ခု ပထမဆံုးအႀကိမ္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ျမန္မာ စစ္အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္တို႔ၾကားေဆြးေႏြး ပြဲေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအရ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈကို စစ္အစိုးရက ျငင္းပယ္ခဲ့ျပန္ပါသည္။ စစ္တပ္၏ ဗဟိုအာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို လက္ခံၿပီး ဖက္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေတာင္းဆိုခ်က္အားလံုး စြန္႔လႊတ္မွသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရႏိုင္ပါသည္။

ယခုအခါ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက အတိတ္မွ စစ္အစိုးရမ်ား၏ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမႈမရွိေသာ အလားတူအေနအထားျဖင့္ ၁၉၆၃၊ ၁၉၇၂၊ ၁၉၈ဝ ႏွင့္ ၁၉၉၄ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားကို ထပ္ေက်ာ့လာခဲ့ျပန္ပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ႈပ္ေထြးေပြလီေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု ျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္အေနာက္ တိုင္းေရာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံပါ မကၽြမ္းက်င္ မလိမ္မာမႈကို ျပခဲ့ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ခဲ့ၿပီးကတည္းက တိုင္းျပည္ကို ကပ္ဆိုက္ေစခဲ့ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ပြဲမ်ားမွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမွတစ္ဆင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရး ျပဳလုပ္လိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ဦးသိန္းစိန္ ပထမဆံုး ေၾကညာခဲ့သည့္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ အေျခအေနထက္ ၾကာရွည္ခံမည့္ အေျဖတစ္ရပ္ရရွိရန္ ပို၍နီးစပ္လာျခင္းမရွိပါ။ အစိုးရ၏ စကားတန္ဆာႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ရွိေပေသာ္ျငား စစ္ေၾကာင့္ေၾကမြခဲ့ရ ေသာျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွာမူ စိတ္ပ်က္စဖြယ္ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ပင္ ယခင္အတိုင္းရွိေနဆဲ။ အရွည္တည္တံ့မည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း ယခင္လိုပင္ ေဝးဆဲကြာဆဲ။

ဤစာစုကိုေရးသားသူ Bertil Lintne ဘာေတးလ္ လင့္တနာသည္ ယခင္က အေရွ႕ဖ်ားေဒသ စီးပြားေရးစာေစာင္ (Far Eastern Economic Review) ၏ သတင္းေထာက္ေဟာင္း တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ စာအုပ္စာတမ္းေပါင္း ေျမာက္ျမားစြာ ေရးသားေနသည့္ စာေရးသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။)

War trumps peace in Myanmar http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/SEA-01-190313.html#.UZaqMSV6qfQ.facebook