Monday, May 6, 2013

5-5-2013 Interview to Assam TV

“အိႏၵိယ လြတ္လပ္ေရးလႈတ္ရွားမႈ ႏွင့္ အိႏၵိယလြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ၾကီး ေနတာဂ်ီ ဆူးဘတ္စ္ ခ်ႏၵာဘို႔စ္ အေပၚ ျမန္မာ့အျမင္” ေဒါက္တာတင့္ေဆြ ႏွင့္ အာဆမ္ (အာသံ) တီဗြီအင္တာဗ်ဴး၊ ၅-၃-၂ဝ၁၃ http://www.youtube.com/watch?v=70cYAbnaKD0&feature=share