Friday, April 5, 2013

“ေရႊ” ဓါတ္ေငြ႔ပိုုက္လိုင္းကို ရွမ္းေတာင္သူလယ္သမားမ်ားက ဆန္႔က်င္သည္

၂ဝ၁၃ ခု ေမလကုန္ရန္ နီးလာသည္ႏွင့္ တရုတ္ေရနံပိုက္လိုင္းႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္းကလည္း ၿပီးခါနီးလာသည္။ ၎ပိုက္လိုင္းသည္ ျမန္မာျပည္ကို ျဖတ္္သြားရာ ပိုက္လိုင္းတေလွ်ာက္ရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ရွမ္းတို႔အတြက္ စိုးရိမ္မႈမ်ား တိုးပြါးလာခဲ့သည္။

ကီလိုမီတာ ၈ဝဝ ရွိသည့္ ၎ဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း သံုးပံုတပံုသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပ္ုငါးရွိ ဧက ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ သစ္ေတာနင့္ လယ္ယာတို႔ကို ျဖတ္၍သြားသည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ လမ္းေၾကာင္းေပၚရွိ စပါးစိုက္လယ္မ်ား၊ ဥယာ်ဥ္ၿခံေျမ အမ်ားအျပား ေျမတူးစက္ျဖင့္ ထိုးဖ်က္ခံရသည္။ ေျမမ်ားစုပံုျခင္း၊ ေရလမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ျခင္းေၾကာင့္ ပိုက္လိုင္းသတ္မွတ္ နယ္ေျမ ေပ ၁ဝဝ ကိုေက်ာ္၍ ပတ္ဝန္းက်င္မွ သီးႏွံမ်ားပ်က္စီးၾကရသည္။

ထို ပိုက္လိုင္းေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း နမ္းခမ္း၊ နမၼတူ၊ သီေပါ၊ ေက်ာက္မဲ၊ ေနာင္ခ်ိဳ၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ ထိခိုက္ခံရသည္။ ပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္လာႏိုင္ေျခကို မေျပာၾကားခ့ဲေပ။ တရားမ်ွတမႈမရွိ၊ မသင့္ေလွ်ာ္ေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ားကိုလည္း အဓမၼယူခိုင္းခဲ့သည္။ အခုအခါတြင္ ကုဗသန္း ေထာင္ခ်ီမည့္ ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ ေရနံတို႔သည္ စတင္ စီးဆင္းပါေတာ့မည္။

တည္ေဆာက္မႈ ညံ့ဖ်င္းျခင္းေၾကာင့္ ဓါတ္ေငြ႔မ်ား ယိုစိမ့္ၿပီး၊ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား
ေျမာက္ပိုင္းရွမ္းလယ္သမားမ်ား ေကာ္မီတီက ဤပိုက္လိုင္းစီမံကိန္းကို အျပင္းအထန္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ပိုက္လိုင္းသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘဝလံုၿခံဳေရး၊ လူေနမႈဘဝႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီး တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ကိုသာ အက်ိဳးျပဳလွ်က္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို မဆန္႔က်င္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒသခံလူထုမ်ားအတြက္ တည္ၿမဲေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးကို ျဖစ္ေစလိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ဤပိုက္လိုင္း ဤေဒသမွ ခ်က္ခ်င္းရပ္ဆိုင္းရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။

ေရႊဓါတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းသည္ တရုတ္အမ်ိဳးသားေရနံ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (CNPC) ႏွင့္ ျမန္မာ့ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ ေရာင္းဝယ္ေရး (MOGE) တို႔ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာအစိုးရမွ တရုပ္ျပည္သို႔ အႏွစ္ ၃ဝ ေက်ာၾ္ကာ ဓါတ္ေငြ႔ ေရာင္းဝယ္မႈအတကြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံ ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

မတရား၊ မမွ်တေသာ ေလွ်ာ္ေၾကး
ပိုက္လိုင္း မေဆာက္မီ အစိုးရအရာရွိတို႔က လယ္သမားမ်ားကို ဆင့္ေခၚၿပီး ျမန္မာလိုေရးထားေသာ (တခ်ိဳ႕ျမန္မာစာ မဖတ္တတ္ပါ) စာရြက္ေပၚတြင္ လက္မွတ္ထိုးရန္ေျပာပါသည္။ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သြားမည္ကို လက္ခံခိုင္းျခင္းျဖစ္သည္။ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ အေၾကာင္းညိွႏိႈင္း ခြင့္မရွိပါ။ နမ့္ခမ္းတြင္ လယ္သမားမ်ားက လက္မွတ္ထိုးရန္ ျငင္းဆိုေသာ္လည္း ၎တို႔ေျမကို သိမ္းမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္မွတ္မထိုးပါက ဘာမွရမည္မဟုတ္ဟုဆိုသည္။

ေလွ်ာ္ေၾကးေငြမွာလည္း တၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္တၿမိဳ႕နယ္မ်ားစြာကြာျခားပါသည္။ တရုတ္ျပည္တြင္ ျမင့္မားေသာ ေလွ်ာ္ေၾကးမ်ားေပးသျဖင့္ တရုတ္ျပည္ႏွင့္ကပ္လွ်က္ရွိသည့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္မွ လယ္သမားမ်ားသည္ ေလွ်ာ္ေၾကးေငြ သီေပါရွိ လယ္သမားမ်ားထက္ ေလးဆပိုရပါသည္။ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သြားမည့္ ေနရာေပ ၁ဝဝ အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ဳိးေျမ အတြက္သာရရွိပါသည္။ ေပ ၁ဝဝ အတြင္းရွိေရစီးေရလာေနရာ၊ ပလပ္ေျမကို မထည့္တြက္ပါ။ ေလ်ွာ္ေၾကးေငြ ေပးရာတြင္လည္း ျမင္သာမႈ မရိွေသာေၾကာင့္ အက်င့္ပ်ကျ္ခစားမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပနျ႔္ပန္႔ ျဖစ္ခဲ့သည္။ လယ္သမားမ်ားက အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းတို႔ကို ၁ဝ % ျပန္ေပးရပါသည္။ ပိုက္လိုင္းျဖတ္သြားရန္အတြက္ သီေပါရွိ တခ်ိဳ႕ရြာမ်ားမွ အိမ္မ်ား ဖ်က္ဆီးခံရပါသည္။ ေလွ်ာ္ေၾကးက အိမ္သစ္ေဆာက္ရန္ မလံုေလာက္ပါ။

သီးႏံွပင္မ်ားအတြက္ အႏၱရာယ္
ပိုက္လိုင္း ပတ္ဝန္းက်င္ေပ ၁ဝဝ အျပင္ပရွိ လယ္ယာေျမမ်ားလည္း မ်ားစြာထိခိုက္ပါသည္။ တည္ေဆာက္ စဥ္ကာလက ေျမတူးဆက္မ်ား၊ ထရပ္ကားမ်ားက သီးႏွံပင္မ်ားကို ပ်က္စီးေစပါသည္။ ကပ္လွ်က္ရွိေသာ ေျမယာေပၚလို႔ ေျမစာမ်ားလာပံုပါသည္။ ေရသြယ္ေျမာင္းမ်ားလည္း ပိတ္ဆီးခံရပါသည္။ သီးႏွံပင္မ်ား ေရလႊမ္းခံရျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမ်ား ျဖစ္ရပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားမွာ ပိုက္လိုင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ေနစဥ္ နမ့္တူျမစ္ေၾကာင္း ေျပာင္းလဲသျဖင့္ လံုးဝပ်က္စီးသြားရပါသည္။ အယူခံဝင္ရဲေသာ ရြာသားမ်ားကို ေလွ်ာ္ေၾကး အနည္းငယ္ေပးျခင္း၊ ရိွရင္းစြဲေျမအတိုင္း ျပန္လည္လုပ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည္။ ပိုက္လိုင္း နယ္ေျမႏွင့္ကပ္လွ်က္ရွိေသာ လယ္မ်ားမွာေက်ာက္တံုး ေက်ာက္ခဲမ်ား ေလွ်ာက်ေသာေၾကာင့္ ထြန္ယက္၍ မရေတာ့ေပ။

လမ္းပ်က္္ျခင္း၊ မလုံၿခံဳျခင္း
ပိုက္လိုင္းေဆာက္လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ေလးလံေသာ ထရပ္ကားမ်ား၊ စက္ယႏၵယားႀကီးမ်ား အၿမဲမျပတ္ သြားေနေသာေၾကာင့္ လမ္းမ်ားမ်ားစြာ ပ်က္စီးရသည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသတြင္း ျဖတ္သန္း သြားလာ၍ မရႏိုင္ေတာ့ေပ။ ဤထရပ္ကားမ်ားတိုက္မႈ အမ်ားအျပားရွိခဲ့သည္။ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ရွိေက်ာင္းသား ေလးတေယာက္ ေဆာက္လုပ္ေရး ထရပ္ကားတိုက္၍ ၂ဝ၁၂ ခုဇန္နဝါရီလ ၁၂ တြင္ေသဆံုးရသည္။

အိမ္းသံုးေရ အိမ္းသုံးေရ ျပတ္လပျ္ခင္း
ေရႊလီ ျမစ္ၾကမ္းျပင္ကို ပိုင္းလိုင္းျဖတ္သန္းရန္ တူးစဥ္ ေရမ်ားခမ္းေျခာက္ေစရန္ ေရကို အဆက္မျပတ္ စုတ္ထုတ္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနီးရွိ ေနာင္ခမ္းရြာမွ ေရတြင္းမ်ား ခမ္းေျခာက္သြားသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ လူမ်ား၍ အခက္အခဲျဖစ္ရသည္။ နမ့္ခမ္းေတာင္ပိုင္းရွိ မုိင္းဝီးတြင္ ပိုက္လိုင္းသည္ၿမိဳ႕ အထက္ပိုင္းမွ ေတာင္ေပၚကို ျဖတ္သြားသျဖင့္ ျမိဳ႕ေရေပးေရး လမ္းေၾကာင္းကို ျဖတ္သြားသည္။ မိသားစု ၄ဝဝ ေရအၾကပ္အတည္းႀကံဳရသည္။

ေဒသေျမမ်ား အႏၱရာယ္ေပးတတ္ပုံကုံကို မသျိခင္း
တရုတ္ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ေဒသေျမမ်ားက ပိုက္လိုင္းမ်ားကို အႏၱရာယ္က်ေရာက္တတ္ပံု မသိက်ိဳး ကၽြံျပဳသည္။ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ နမ့္တီးေက်းရြာအနီး ရြံ႕ႏႊံေဒသကို ျဖတ္၍ ပိုက္လိုင္းျမဳပ္ခဲ့သည္။ လအနည္းငယ္ၾကာေသာအခါ ပိုက္လိုင္းသည္ ႏံုးေျမေပၚသို႔ ျပန္ေပၚလာခဲ့သည္။ သီေပါေဒသ ေဘာ္ႀကိဳသည္ ဆားခ်က္လုပ္ငန္းေၾကာင့္လူသိမ်ားသည္။ ေဒသခံမ်ားက ပိုက္လိုင္းမ်ားသည္ ေျမေအာက္ရွိ ဆားဓါတ္တို႔ေၾကာင့္ တိုက္စားေပါက္ၿပဲ မည္ကို စိုးရိမ္ၾကသည္။ ၂ဝ၁၂ ခု ဒီဇင္ဘာတြင္ လယ္သမား ရာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား၊ သံဃာမ်ားသည္ ပိုက္လိုင္းေပါက္ကြဲမႈ ေဘးမွကာကြယ္ေပးရန္ ေဘာ္ႀကိဳဘုရားတြင္ ဆုေတာင္းပြဲက်င္းပၾကသည္။

လုံၿခံဳေရးတပ္မ်ားတိုးလာျခင္း
နမ့္တူ၊ နမ့္ခမ္းအၾကား ေတာင္ထူထပ္ရာ ေဒသတြင္ ရွိေသာ ကခ်င္၊ ပေလာင္၊ ရွမ္းေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕မ်ားလႈပ္ရွားရာသို႔ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အစိုးရ ျပည္သူ႕စစ္မ်ားက တရုတ္အလုပ္သမားမ်ားကို လံုၿခံဳေရး ယူေပးေနရသည္။ တိုက္ပြဲမ်ား၊ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈမ်ား၊ အဓမၼေစခိုင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရြာသားမ်ား ထြက္ေျပးၾကရသည္။ ရာႏွင့္ခ်ီေသာ လူထုမွာ နမ့္ခမ္းၿမိဳ.တြင္ ခိုလႈံေနရသည္။ ေရနံႏွင့္ ဓါတ္ေငြ႔ စီးဆင္းလာပါက ပိုက္လိုင္းလံုၿခံဳေရး စစ္အင္အားမ်ားတိုး လာမည္ႏွင့္အမွ် လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖါက္မႈေတြ ျဖစ္လာမည္ကို ရြာသားမ်ားက စိုးရိမ္ၾကသည္။ “ပိုက္လိုင္းေစာင့္ စစ္သားေတြတိုးလာရင္ က်မသမီးေတြ မုဒိမ္းက်င့္ခံရမွာ စိုးရိမ္တယ္။” ဟု သီေပါမွ အမ်ိဳးသမီးတဦးက ေျပာသည္။

တည္ေဆာက္ပုံ ညံ့ဖ်င္းမႈ
“ပိုက္လိုင္းေတြမွာရိွတဲ့ အေပါက္ေတြကို ရာဘာေတြနဲ႔ ဖါတယ္၊ ဘီးေပါက္က္ကို ဖါသလိုဘိုဘဲ။” ပိုက္လိုင္းေတြ ေျမမခ်မွီ အေပါက္ေတြရွိေနသည္ကို ေဒသခံရြာသားမ်ားက ေတြ႕သည္။ တရုတ္အလုပ္ သမားေတြက ထိုအေပါက္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔ရန္ ေရာ္ဘာအဆို႔မ်ားသံုးသည္။ ဘီးေပါက္ဖါသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ပိုက္မ်ားေျမခ်ၿပီးေသာအခါတြင္လည္း အေပါက္မ်ား ေတြ႕ရသျဖင့္ ျပန္ေဖၚခါ အထက္ပါအတိုင္း ေရာ္ဘာသံုး၍ပိတ္သည္။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ပိုက္လိုင္း အဆက္မ်ားကို ဂေဟေကာင္းစြာ မဆက္မိေသာေၾကာင့္ ယိုစိမ့္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။

ယိုစိမ့္မႈႏွင့္ ေပါက္က္ကြဲမႈအတြက္ စိုးရိမ္ျခင္း
သူတို႔၏ အိမ္အနီးတြင္ ကုဗ ဘီလီယံခ်ီ ျဖတ္သြားမည့္ ဓါတ္ေငြ႔ႏွင့္ေရနံပိုက္လိုင္းျဖတ္ သြားမည့္အ ေၾကာင္း အထူးသျဖင့္ ေဒသရွိ လူထုကို အႏၱရာယ္အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္ဘာမွ ႀကိဳတင္မေပးထားေခ်။ ပိုက္လိုင္းကို ျမဳပ္ရာတြင္ ေျမေအာက္အနက္မွာ မတူညီေပ။ တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေပအနည္းငယ္သာနက္သည္။ ထိုပိုက္လိုင္းတို႔သည္ ရြာအနီးတြင္၎၊ တခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ ရြာထဲျဖတ္၍ သြားသည္။ လယ္သမားတို႔သည္ ရိတ္သိမ္းၿပီးၾကေသာအခါ ရိုးျပတ္တို႔ကို မီးရႈိ႕ေလ့ရွိၾကသည္။ ယခုအခါပိုက္လိုင္းနားတြင္ မီးမရႈိ႕ဝံ့ၾကေတာ့ေပ။

ေရႊ ဓါတ္ေငြ႔နွင့္ ေရနံပိုက္လိုင္းမ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးမရွိပါ။ ဤပိုက္လိုင္းမ်ား ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေျမ၊ ေရစီးေရလာ၊ လူေနမႈဘဝေတြကို ဖ်က္ဆီးသည္။ ယိုစိမ့္ျပီး အဆိပ္သင့္မွာက္ု၄င္း၊ ေပါက္ကြဲမည္ကိုေသာ္၄င္း၊ အၿမဲပူပန္ေနၾကရသည။္ ဤစီမံကိန္းအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမကို ျမန္မာအစိုးရက တရုတ္တို႔ထံ ေရာင္းရန္ အခြင့္အေရးမရွိေပ။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေျမာက္ပိုင္းရွမ္း လယ္သမားေကာ္မတီ အေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
• ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လယ္ေျမအတြင္း ပိုက္လိုင္းမ်ား ျဖတ္သန္းရန္ ခြင့္မျပဳ။
• ပိုက္လိုင္းကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျမယာကို မူရင္းအတိုင္းထိမ္းသိမ္းေပးရမည္။

ေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းလယ္သမား ေကာ္မီတီကို လယ္သမားမ်ား ဘဝရွင္သန္ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လယ္ယာေျမ တည္တန္႔ေရးအတြက္ ၂ဝ၁၂ ခု ဂၽြန္လတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ နမ့္ခမ္း၊ နမ့္တူ၊ သီေပါ၊ လားရႈိး၊ ေက်ာက္မဲ၊ ေနာင္ခ်ိဳ၊ ျပင္ဦးလြင္ ခုႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္မွ အဖြဲ႕ဝင္ ၁ဝဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္။

ဧၿပီလ ၂ဝ၁၃ တြင္ ပံုႏွိပ္သည္။
http://www.shanhumanrights.org/index.php?option=com_content&view=article&id=378%3A5-april-2013&catid=75%3Aaction-updae