Friday, January 25, 2013

Myanmar Red Cross Society posting on Facebook and Comments

ေက်ာင္းၾကက္ေျခနီအသင္းမ်ား စစ္ေရးျပႏွင့္ ေရွးဦးျပဳစုျခင္း စြမ္းရည္ၿပိဳင္ပြဲ ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ
ၿမိတ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၅ ရက္

Tint Swe နဝတ၊ နအဖ လက္ထက္ေတြမွ ၾကက္ေျခနီ၊ နဲ႔ မီးသတ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ ဆန္႔က်င္သူေတြကို ႏွိမ္နင္းဘို႔ရာ လက္ကိုင္ဒုတ္အျဖစ္ အသံုးခ်ခံခဲရသလို အခုေကာရွိပါေသးလား။

ညိဳ မိုးတိမ္ ၄၁ ႀကိမ္ေတာင္ ရွိၿပီဆိုေတာ့ ခ်ီးက်ဴးစရာပဲ။ ၿမိတ္ၾကက္ေျခနီရဲ႕ အစဥ္အလာေကာင္းကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္ပါေစ။

ဇဗၺဴ မင္း ေအာ္ အျမင္ေတြမေျပာင္းေသးဘူးေနာ္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အဲဒီေခတ္ေတြကုိ ျဖတ္ခဲ့ရတယ္ ဒါေပမယ့္ လက္ကုိင္တုတ္ဆုိတာကုိ အခုထိ နားမလည္ေသးဘူး ၾကက္ေျခနီဟာ ကုိယ္ပုိင္ အက္ဥပေဒ နည္းဥပေဒေတြနဲ႔ ကုိ႔ ပညာရပ္န႔ဲ အမ်ားျပည္သူကုိသာ အက်ိဳးျပဳခဲ့ပါတယ္ ႏုိင္ငံေရးမွာ ၾကက္ေျခနီေၾကာင့္ဆုိတာ တစ္ခါမွ မရွိခဲ့ပါဘူး

Tint Swe
1. On the other hand the regime tries to define and control civil society exclusively through government sponsored organisations like the Myanmar Women’s Affairs Federation, Myanmar Fire Brigade, Myanmar Red Cross Society, and so on, which are led by active and retired military officers and organises mass rallies, conducts military training, and undertakes social and community services. It is increasingly involved in policing measures and harassment of activists aided by a militia group, Swan Ah Shin “Owners of Vigour” Both organisations took part in the crackdown of the demonstrators in the monk-led uprising in September 2007. http://www.asiantribune.com/news/2012/02/27/burmese-army-tatmadaw-anathema-democracy-union-0
၁။ တဖက္ကၾကည့္လွ်င္ (စစ္) အုပ္စုသည္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားရာတြင္ အစိုးရအမိန္႔ကိုသာ သီးသီးသန္႔သန္႔ နာခံၾကရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ စသည့္ လက္ရွိတာဝန္ထမ္းေနၾကေေသာ သို႔မဟုတ္ စစ္တပ္မွ အနားယူထားၾကေသာ အရာရွိၾကီးမ်ားက ဦးေဆာင္သည့္ အသင္းအင္းမ်ားကို လူထုအစည္းအေဝမ်ားက်င္းပရာတြက္ မျဖစ္မေန တက္ေရာက္ေစျခင္း၊ စစ္သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား (အလိုက်) လုပ္ေဆာင္ေစသည္။ ထို႔ျပင္ စြမ္းအားရွင္အမည္ခံျဖင့္ ပုလိပ္အလုပ္မ်ိဳးမ်ားအတြက္လည္းေကာင္း၊ ၂ဝဝ၇ သံဃာ့အေရးအခင္းတြင္ ဆႏၵျပသူမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရာတြင္လည္းေကာင္း အဆိုပါ အုပ္စု ၂ မ်ိဳးလံုးအား အသံုးခ်ခဲ့ေပသည္။

2. The repressive local government machinery of the Burmese state was responsible for ensuring a referendum result called for by the SPDC's generals and they left nothing to chance. The Village Peace and Development Council (VPDC), or Ya Ya Ka, and local military units were instructed to produce the right result by top military officials only concerned with a result, not a process. Local officials, cadres from the USDA, the government-backed mass movement, representatives of the Auxiliary Fire Brigade and Myanmar Red Cross Society, and military and police personnel either forced people to vote, or collected name lists of household and small community members that were all then fraudulently cast as ``yes'' votes by the referendum officials. It's one of the fundamentals of the SPDC's repressive rule _ construct a system where popular fear to defy the military is augmented through overlapping mobilisation of military, police and government-controlled social organisations to ensure obedience to the SPDC's dictates. http://www.hrw.org/news/2010/05/02/disastrous-taste-democracy
၂။ နဝတ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးမ်ားက ဦးစီးက်င္းပခဲ့ေသာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲတြင္ မျဖစ္မေန အႏိုင္ရရွိေစရန္လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖိႏွိပ္ေသာ ေဒသဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ယႏၲယားတြင္ တာဝန္ရွိေပသည္။ (ရယက) မ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ စစ္တပ္တို႔အား နည္းလမ္းက်-မက်အတြက္မဟုတ္ဘဲ လိုခ်င္သည့္ရလဒ္ရရွိေရးသာ လုပ္ၾကရန္ အမိန္႔ေပးထားသည္။ ေဒသဆိုင္ရာအရာရွိမ်ား၊ ၾကံခိုင္ေရးေကဒါမ်ား၊ အစိုးရၾသဇာခံအသင္းအပင္းမ်ား၊ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ လူထုအား အင္အားသံုး၍လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္စု ဇယားမ်ားမွ နည္မည္မ်ားေကာက္ယူ၍လည္းေကာင္း၊ “ေထာက္ခံ” ဆိုသည့္မဲျဖစ္ေစေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကေပသည္။

3. In 1998, the Tatmadaw held its first joint military exercises of the navy, the air force and the army to introduce counteroffensive strategies to the existing people's war doctrine. During these exercises, the fire brigade, the Myanmar Red Cross and the Union Solidarity Development Association were mobilized. http://www.burmalibrary.org/show.php?cat=411&lo=t&sl=1
၃။ ၁၉၉၈ တြင္ တပ္မေတာ္သည္ ပဌမဆံုးအၾကိမ္ ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္ ႏွင့္ ေလတပ္ပူးေပါင္းသည့္ “ျပည္သူ႔စစ္” အယူအဆအရ စစ္ေရးေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတြင္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ၾကက္ေျခနီအသင္းႏွင့္ ၾကံခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင့္းတို႔ကိုလည္း ပါဝင္ေစခဲ့သည္။

4. Civilian forces such as police, fire brigade forces, and Red Cross members are trained as the underpinnings of the army. (Time for UN Intervention in Burma/Myanmar:National Council of the Union of Burma October 2003)
၄။ အရပ္သားအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဥပမာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ၾက္ကေျခနီအသင္းတိုးအား စစ္တပ္လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ သင္တန္းမ်ား ေပးထားသည္။

5. In late 1998, the Myanmar Red Cross, the Auxiliary Fire Brigade, the Computer Entrepreneurs Association, the Rice Millers Association, Myanmar Chamber of Commerce and Industry, and the Myanmar War Veterans Organisation joined the USDA in denouncing Aung San Suu Kyi and the NLD. (MYANMAR: THE ROLE OF CIVIL SOCIETY ICG Asia Report N° 27 6 December 2001)
၅။ ၁၉၉၈ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အရံမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔၊ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္း၊ ကြန္ျပဴတာအသင္း၊ ဆန္စက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း၊ ျမန္မာ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ကုန္သည္ၾကီးမ်ားအသင္း၊ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔တို႔အား ၾကံခိုင္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအသင့္ႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္တို႔အား ရႈတ္ခ်ပြဲမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေစခဲ့သည္။

6. Durable Dictatorship in the Presence of Emigration July, 2011 http://www.wise.xmu.edu.cn/labor2011/papers/Min%20Hein.pdf

7. Thin Rule of Lawor Un-Rule of Law in Myanmar? Nick Cheesman http://www.academia.edu/892302/Thin_Rule_of_Law_or_Un-Rule_of_Law_in_Myanmar

Red Cross ေဝဒနာ မ်ားေနပါေစ ေစတနာ မရွားေစနဲ႔ http://my-sayawun-life.blogspot.in/2010/12/red-cross.html