Wednesday, December 12, 2012

အာရွက်ားသစ္တစ္ေကာင္အျဖစ္သုိ႔ (ေဒါက္တာဦးျမင့္)

ဘာသာျပန္ ခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ) ၇-၁၂-၂ဝ၁၂
(အခ်ိဳ႕စာပိုဒ္မ်ား မျပည့္စံုပါ။)
(က) အာရွက်ားသစ္တစ္ေကာင္အျဖစ္
၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလထုတ္ ျမန္မာတုိင္းမ္တြင္ 'ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ၊ အာရွက်ားသစ္တစ္ေကာင္' ဟူ၍ အထူးထုတ္ အခ်ပ္ပုိထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ထိုအထူးထုတ္တြင္ စာနယ္ဇင္းဆရာေတြ ေကာင္းေကာင္းႀကီး လက္စြမ္းျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုအခ်ပ္ပုိတြင္ေဖာ္ျပ ထားသည့္အခ်က္မ်ားကို ဤသုိ႔ ေတြ႕ရပါသည္။ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိေနေၾကာင္း၊ ထုတ္ေဖာ္တူးေဖာ္စရာမ်ားစြာ က်န္ေနေသးေသာ သတၱဳက႑ကုိ စိတ္ပါ ဝင္စားမႈမ်ားျပားေနေၾကာင္း၊ စြမ္းအင္ က႑ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခား သီးသန္႔ရန္ပံုေငြမ်ား တိုးပြားေစေၾကာင္း၊ ဘ္လုပ္ငန္းမ်ား အင္အား ျဖည့္တင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီ ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ တိက်သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏုိင္ေစရန္ ေစ်းကြက္သုေတသနမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။ ေရနံႏွင့္သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕က႑တြင္ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ အကယ္၍ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား သံသယရွိၿပီး ေႏွာင့္ေႏွးေနလွ်င္ အလြန္ေနာက္ ေကာက္က်သြားမည္ဟု ေရးဆဲြေဖာ္ျပထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အငယ္စားလုပ္ငန္း မ်ားသည္ ၿပဳိင္ဆုိင္ရန္ အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး၍ 'ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား သည္လိမၼာပါးနပ္ရန္လိုအပ္'ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားပါသည္။

ထိုအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ခုိင္မာၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးေလာကအတြက္ အက်ဳိးရွိပါမည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ တံခါး ဖြင့္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ရွင္သန္က်န္ရစ္ ႏုိင္ရန္အတြက္ လိမၼာပါးနပ္ရန္ လိုအပ္႐ုံျဖင့္ မၿပီးေသးပါ။ အာရွႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးခရီးစဥ္တြင္ ရင္ဆုိင္ေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ ျပႆနာအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ထိုျပႆနာမ်ားကုိ ျမင္ထားလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးရွိပါမည္။ ေအာက္တြင္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကုိ ေဖာ္ျပထားပါ သည္။

အေရွ႕အာရွႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ က်ားႏုိင္ငံမ်ားဟု ေခၚေဝၚသံုးစဲြေသာ ႏုိင္ငံ ၇ ႏုိင္ငံရွိပါသည္။ အေရွ႕အာရွ၌ ေဟာင္ေကာင္၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ)၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူႏွင့္ ထုိင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္းလံုးရွိ လူအမ်ားက အာရွက်ားမ်ားကုိ စိတ္ဝင္စားၾကျခင္းမွာ အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္အထိ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုမွ် အထင္ႀကီးေလာက္ေသာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းမ်ားကုိ ရရွိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးစြမ္း ေဆာင္ရည္ျမင့္မားမႈေၾကာင့္ ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းကုိ ျမႇင့္တင္ေပးႏုိင္ၿပီး ထိုႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ အာရွက်ားႏုိင္ငံမ်ား သည္ဘတ္ဂ်က္ပုိေငြျပျခင္း၊ ပုဂၢလိက စုေဆာင္းမႈႏႈန္း ျမင့္မားျခင္း၊ ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္း နိမ့္က်ျခင္း၊ ႏုိင္ငံျခား သီးသန္႔ရန္ပံုေငြ ေတာ္ေတာ္တန္တန္ရွိျခင္း၊ အဆင္ေျပေသာ ႏုိင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားရွိျခင္းစသည့္ အေျခ အေနေကာင္းမ်ားကုိ ရရွိထားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕၏ ခ်ီးက်ဴး အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိလည္း ခံရပါသည္။ ကမၻာ့ဘဏ္ကလည္း ထိုႏုိင္ငံမ်ားကုိ အထင္ႀကီးပါသည္။ 'အံ့ၾသဘနန္းႏုိင္ငံမ်ား' ဟူ၍ပင္ တင္စားေခၚေဝၚသည္။ အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားသည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈရရွိရန္ ႀကဳိးစား အားထုတ္ရာတြင္ ထူးခြၽန္ေသာ စံနမူနာျပႏုိင္ငံမ်ားဟု ႐ႈျမင္ကာ ၄င္းတို႔၏အေတြ႕အၾကံဳမွ သင္ခန္းစာယူရန္ အျခားဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲ ႏုိင္ငံမ်ားအား အၾကံေပးေလ့ရွိပါသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္လယ္မွ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္ အေစာပုိင္းကာလအတြင္း အာရွက်ားႏုိင္ငံမ်ား၌ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါသည္။ တိုးတက္မႈႏႈန္း ထိုးက်သြားကာ အႏုတ္လကၡဏာပင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္စီးၿပီး ဘဏ္မ်ားလည္း ၿပဳိကဲြခဲ့ပါသည္။ ထိုႏုိင္ငံမ်ားသည္ အလုပ္ လက္မဲ့၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ လူမႈေရး အခက္အခဲမ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ နက္႐ႈိင္းသည့္ျပႆနာမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရသည္။ ေရာဂါသည္ အာရွတစ္ႏုိင္ငံမွ အျခားႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ ႏွံ႔သြားခဲ့သည္။ ေပး႐ိုးေပးစဥ္ ကုထံုးကုနည္းမ်ားကုိ ၄င္းတို႔ အသံုးျပဳခဲ့ေသာ္လည္း သိသိသာသာ ေကာင္းလာျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ေရာဂါကြၽမ္းလာၿပီး အခ်ိန္လည္းၾကာလာကာ အမ်ားေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ အႏၲရာယ္ ပုိႀကီးလာခဲ့ပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖဲြ႕၏ ထူးခြၽန္ေသာ တပည့္မ်ားသည္ ဘာသာစုံ ဂုဏ္ထူးထြက္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည့္ၾကားမွ စာေမးပဲြက်ခဲ့ၾကပါသည္။ စာေမးပဲြက်႐ုံမွ်သာမက သိကၡာလည္း က်ခဲ့ၾကပါသည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြ အဖဲြ႕ႏွင့္ အဓိကရ အလွဴရွင္ႏုိင္ငံမ်ား သုိ႔ သြားေရာက္ကာ အကူအညီ ေတာင္းခံခဲ့ရသျဖင့္ သက္ဆုိင္သူအားလံုး အံ့အားသင့္စရာ၊ ထိတ္လန္႔စရာ ျဖစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဘာေတြ အဘယ့္ ေၾကာင့္ ျဖစ္ကုန္ၾကသနည္း။

ဘာေတြျဖစ္ကုန္သည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ျဖစ္ရသည္ဆိုသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကအားျဖင့္ ထိုႏုိင္ငံမ်ားအတြင္းသုိ႔ ပုဂၢလိကအရင္းအႏွီး အမ်ားအျပား အခ်ိန္တိုအတြင္း လ်င္ျမန္စြာ စီးဝင္ျခင္းႏွင့္ စီးထြက္ျခင္း ေၾကာင့္ ျပႆနာျဖစ္ရသည္ဟု အမ်ားသေဘာတူလက္ခံၾကပါသည္။ ၁၉၉၆ ခုႏွစ္က အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ အသားတင္ ပုဂၢလိကအရင္းအႏွီးဝင္ ေရာက္မႈ ေဒၚလာ ၉၇ ဘီလီယံရွိခဲ့ သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္၊ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားၿပီး ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံ အသားတင္စီးထြက္သြားခဲ့သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေျခာက္လအတြင္း ေဒၚလာ ၁ဝ၉ ဘီလီယံ စီးထြက္သြား ျခင္းျဖစ္ရာ ထိုႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အလြန္တရာႀကီးမားေသာ ေငြေၾကးပမာဏျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဝင္ေငြစုစုေပါင္း ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္၏ ၁ဝ% မွ်ရွိသည္။

ပုဂၢလိကၿမီရွင္မ်ားထံမွ ေခ်းေငြမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ေငြေၾကးအေျမာက္အျမား စီးဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း အလွည့္အေျပာင္းႀကီး ႀကီးမားမားျဖစ္သြားရျခင္းမွာ စီးဝင္လာေသာ အရင္းအႏွီးအမ်ားစုသည္ ေရတိုေခ်းေငြမ်ား ျဖစ္ေနေသာ ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာ႐ႈေထာင့္အရဆိုရလွ်င္ ေရတိုေခ်းေငြ သည္ တစ္ႏွစ္ႏွင့္ ေအာက္ကာလ အတြင္း ျပန္ဆပ္ရမည့္ ေခ်းေငြျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ေတြ႕တြင္ ေရတိုဆိုသည္မွာ တစ္လ၊ ႏွစ္လလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ အာရွ ဘ႑ာေရးအက်ပ္အတည္းသည္ အဓိကအားျဖင့္ အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေရတိုကာလအတြင္း အရင္းအႏွီးစီးဆင္းမႈ၊ ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ကေျပာင္းကျပန္ျဖစ္ သြားျခင္းကုိပင္ ဆိုလိုသည္။ အက်ပ္ အတည္းျဖစ္ရျခင္း၊ အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ေတြ႕ၾကံဳရသည့္ ဒုကၡမ်ားကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာရန္လိုသည္။ ထိုသုိ႔ၾကည့္ႏုိင္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ အာရွက်ားတစ္ေကာင္ ျဖစ္ႏုိင္သည္ဆိုၿပီး ကုိယ့္စကားကုိ ကုိယ္ အေလးအနက္ အလြန္အကြၽံ ျပန္ယံုေနတာမ်ဳိး၊ တိုင္းျပည္ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္တာမ်ဳိးကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္မည္။

(ခ) ေအာင္ျမင္မႈတြင္ က်ဆံုးမည့္မ်ဳိးေစ့ပါ
အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေစသည့္ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုမွာ အာရွက်ားမ်ား၏ စီးပြားေရးေအာင္ျမင္မႈမွ ေပၚထြက္လာေသာ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးျဖစ္သည္။ ပုိ႔ကုန္မ်ားက ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ ေလာင္စာထည့္ေပးၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အစပုိင္းတြင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားက အေျခခံ ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ နည္းပညာနိမ့္ကာ လုပ္အားကုိ အဓိကထားသံုး၍ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ တင္ပုိ႔ ေရာင္းခ်ၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္အေစာပုိင္းမ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသံုး ထုတ္ကုန္မ်ားျဖစ္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ကူးပစၥည္းမ်ား၊ အိမ္သံုး အီလက္ထရြန္နစ္ပစၥည္းမ်ားကုိ ထုတ္လုပ္စျပဳလာခဲ့သည္။ ပုိ႔ကုန္လုပ္ငန္း မ်ားမွ ရရွိေသာ ဥစၥာဓနျဖင့္ ႐ုံးခန္းမ်ား၊ အိမ္ရာမ်ား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္ အအုံမ်ားတြင္ အႀကီးအက်ယ္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္ၾကသည္။ ၁၉၉ဝ-၁၉၉၆ ကာလအတြင္း ေဟာင္ေကာင္၊ ဘန္ေကာက္ႏွင့္ ဂ်ကာတာတို႔၌ ႐ုံးခန္းႏွင့္ အိပ္ခန္းတန္ဖိုးမ်ား မိုးထိုးတက္သြားခဲ့သည္။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရန္အတြက္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဘဏ္မ်ားကို အားကုိးအား ထားျပဳမႈႀကီးမားၿပီး ဝယ္အားႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႀကီးမားသည္ကုိ ျဖည့္ စြမ္းရန္ ႀကဳိးစားၾကရသည္။ အိမ္ရာ ေျမေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ေနသေရြ႕ ဘဏ္ေတြက ေခ်းေငြေတြကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးႀကီး ထုတ္ေခ်းၾကသည္။

(ဂ) အႏုိင္ရသူ ေရြးခ်ယ္ျခင္း
အေျခခံကုန္ၾကမ္းႏွင့္ နည္းပညာနိမ့္ လုပ္အားသံုးထုတ္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာမွ နည္းပညာျမင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကုိ အာရွက်ားမ်ားက ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားဆင္ျခင္ရာမွ ျမန္မာ့စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖဳိး တိုးတက္ေရးအတြက္ စဥ္းစားစရာမ်ားေပၚေပါက္လာရသည္။ နည္းပညာအရ မွီခိုအားထားရမႈကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ပုိ႔ုကုန္ဝင္ေငြအတြက္ ကုန္စည္ အမယ္အခ်ဳိ႕ကုိသာ အားကုိး အားထားျပဳေနရၿပီး လိုအပ္သည့္ စက္မႈထုတ္ကုန္အမ်ားစုကုိ တင္သြင္းေနရေသာ ကုိလုိနီထုတ္လုပ္မႈပံုစံမွ လမ္းခဲြရန္တို႔အတြက္ အေျခခံတစ္ခုအျဖစ္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ေရးကုိ အားကုိးအားထား ျပဳၾကသည္။

ထိုပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားတို႔သည္ ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေစာပုိင္းအဆင့္မ်ားတြင္ အားေပးသင့္ေသာ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ပံု တည္ေထာင္နည္းႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစားတို႔ကုိ အထူးအာ႐ုံစိုက္ ေစခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ သမား႐ိုးက်အေတြးအေခၚအရ လူဦးေရမ်ားကာ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားျပားေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ ခ်ည္ထည္၊ အဝတ္အထည္၊ သားေရထည္၊ ဖိနပ္၊ ကေလးကစားစရာႏွင့္ အျခား လုပ္အားမ်ားမ်ားသံုးရေသာ လုပ္ငန္းမ်ဳိးကုိ အေလးေပးေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း ၫႊန္ျပသည့္ စက္မႈတည္ ေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေစာပုိင္း အဆင့္တြင္ လုပ္အားအမ်ားအျပား အသံုးျပဳရေသာ လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ရန္ရရွိေသာအခြင့္အေရးမ်ား ကုိ အသံုးခ်ခဲ့ေသာ္လည္း ပုိမို အဆင့္ျမင့္ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ ေထာင္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သမား႐ိုးက်အေတြးအေခၚကုိ တမင္တကာဆန္႔က်င္ၿပီး သံမဏိ၊ ဆီသန္႔ စက္႐ုံ၊ ေရနံဓာတ္ေငြ႕၊ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္၊ စက္ပစၥည္းႏွင့္ အီလက္ထရြန္း နစ္ကဲ့သုိ႔ေသာ အရင္းအႏွီး၊ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ နည္းပညာလိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ရန္ အားထုတ္ခဲ့သည္။ ထိုလမ္းေၾကာင္းေရြး ခ်ယ္ခဲ့ျခင္းကို ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးေဟာင္း က ေအာက္ပါအတုိင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

''ေရတိုတြင္ ဤစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ျခင္းသည္ စီးပြားေရးအရ လံုးဝအဓိပၸာယ္မရွိ။ သို႔ေသာ္ ေရရွည္တြင္ ဤလုပ္ငန္းမ်ားသည္ နည္းပညာတိုးတက္မႈ လ်င္ျမန္ကာ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားတိုးတက္မႈသည္လည္း အလြန္လ်င္ျမန္သည္။ ထိုစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမရွိဘဲ လူဦးေရ သန္း ၁ဝဝ ကုိ အလုပ္အကုိင္ေပးရန္ ႏွင့္ ဥေရာပႏွင့္ တစ္ေျပးညီ လူေနမႈ အဆင့္ျမင့္မားႏုိင္ရန္ ခက္ခဲမည္။

ထိုအခ်ိန္က ဂ်ပန္၏ ရဲရင့္ျပတ္ သားေသာ မူဝါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ ထူးျခားသည္။ ဥပမာ- ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္အေစာပုိင္းမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္ သံမဏိထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ ၅ သန္းရွိၿပီး ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္သည္ ကမၻာ့ပ်မ္းမွ် စရိတ္ထက္ ႏွစ္ဆျဖစ္ေနသည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္အေစာပုိင္းမ်ား၌ ဂ်ပန္၏ သံမဏိအတြက္ တန္ခ်ိန္သန္း ၁ဝဝ ျဖစ္ရာ ကမၻာေပၚတြင္ စြမ္းရည္အျမင့္ဆံုး သံမဏိထုတ္လုပ္သူျဖစ္လာေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းအားလံုးကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းရသည္။

ဂ်ပန္က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းတည္ ေထာင္ရန္ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္မႈသည္ ပုိ၍ထင္ရွားသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဂ်ပန္စတင္ အားထုတ္ေသာအခါ သံသယေတြ ေနာက္ေျပာင္မႈေတြႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရ သည္။ ဂ်ပန္က ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ရန္ ႀကဳိးစားအားထုတ္မႈ သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ယွဥ္ ၿပဳိင္ေစရၿပီး အဆင့္ျမင့္စက္မႈႏွင့္ နည္းပညာအေျခခံသာမက အဆင့္ျမင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း စီမံခန္႔ခဲြမႈ၊ စုစည္းကြပ္ကဲမႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ေရး နည္းပညာမ်ားပါ လိုအပ္သည္။ ထို အခ်ိန္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံတြင္ အဆုိပါအရည္ အခ်င္းမ်ား ျပည့္စုံျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္လည္း ဂ်ပန္သည္ ေမာ္ေတာ္ကား တင္ပုိ႔ေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား အားလံုး၏ ထုတ္လုပ္တင္ပုိ႔ႏုိင္စြမ္းကုိ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ အလယ္ပုိင္းတြင္ ဂ်ပန္က တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ ၅ ေသာင္းခန္႔ ထုတ္လုပ္ခ်ိန္၌ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ကားစီးေရ ၆ သန္းထုတ္လုပ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္၏ ကားထုတ္ လုပ္မႈသည္ အေမရိကန္ထက္ သံုးသန္းေက်ာ္လြန္ကာ ၁၁ သန္း အထိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အလားတူပင္ ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္အလယ္ပုိင္းက စစ္ဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံသည္ သဘာဝအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရး အရင္းအျမစ္မ်ား မရွိ႐ုံမွ်မက ႏုိင္ငံ၏ ရပ္တည္မႈကုိပါ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံက ၿခိမ္းေျခာက္ေနခဲ့သျဖင့္ စီးပြား ေရးအရ အမႈိက္ပံုထဲ ေရာက္ရမည့္ကိန္း ဆိုက္ေနသည္။ သို႔ေသာ္ ကုန္ေခ်ာပုိ႔ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကုိ အေျခခံေသာ စက္မႈလက္မႈတည္ေထာင္ေရး ကုိ တက္ညီလက္ညီ ႀကဳိးပမ္းအား ထုတ္ခဲ့ၾကရာ နည္းပညာ၏ ေရွ႕တန္း ေရာက္ေနေသာ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးအသံုးအေဆာင္မ်ားသာမက သံမဏိမ်ား၊ ဓာတုပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စူပါတင့္ကားမ်ားကုိပါ ခ်မ္း သာေသာႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။

၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက အာရွက်ားစီးပြားေရးအေဆာက္အအုံမ်ားသည္ အႀကီးအက်ယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္လည္း တက္ၾ

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေဒသတြင္းရွိ အစိုးရမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္ရန္ ႀကဳိးစားခဲ့ၾကသကဲ့သုိ႔ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အမ်ဳိးသားအက်ဳိးစီးပြားရွိေစသည္ဟု ယူဆၿပီး စက္မႈတည္ေထာင္ေရးမဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေသာ အထူးက႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံက ဤကိစၥကုိ လုံ႔လစိုက္သည္။ ခ်ီေဘာေခၚ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားကုိ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံသစ္ မ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ပုိ႔ကုန္အတြက္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အားေပးသည္။ အဆိုပါ ခ်ီေဘာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ ေခ်းေငြကုိသာ အားကုိးလည္ပတ္ေနရရာ ဤသုိ႔ျဖင့္ ေၾ

မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရက တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ကူးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ျမႇဳပ္ႏွံၾကရန္ တြန္းအားေပးခဲ့ သည္။ ျပည္တြင္းသုိ႔ တင္သြင္းေသာ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ားကုိ ၂ဝဝ% အခြန္ ႏႈန္းခ်မွတ္ေကာက္ခံကာ ျပည္တြင္း၌ ပ႐ိုတြန္ကားကုိ ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ ပ႐ိုတြန္ ကားစီးေရ ၂၂၅,ဝဝဝ စီး ထုတ္လုပ္ကာ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ေဝစု၏ ၆၂% ကုိ ရရွိခဲ့သည္။ အခြန္ေကာက္ တားဆီးျခင္းမျပဳခဲ့၍ ယွဥ္ၿပဳိင္ထုတ္ လုပ္ႏုိင္စြမ္းရွိမည္မဟုတ္ေပ။ အင္ဒိုနီးရွား၏ အေတြ႕အၾကံဳမွာ ပုိ၍စိတ္ ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္။ ေဆြမ်ဳိးစု ေကာင္းစားေရး အရင္းရွင္စနစ္ဟု လူသိမ်ားေသာ စနစ္တစ္ခုေအာက္တြင္ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၏ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္း ၃ဝဝ ခန္႔ရွိေသာ ကြန္ရက္ကုိ သမၼတ ဆူဟာတိုက ႏွစ္ ရွည္လမ်ား ကူညီအားေပးခဲ့သည္။ လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကုိ သမၼတက လက္ဝါးႀကီးအုပ္ႏုိင္ရန္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးခဲ့သည္။ ဥပမာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္အတြက္ သမၼတ၏သား မစၥတာဟူတိုမိုကုိ အင္ဒိုနီးရွားလူမ်ဳိးတို႔ အႀကဳိက္မ်ားၾကသည့္ စီးကရက္ ထုတ္လုပ္ရာတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ေရာေႏွာအသံုးျပဳရသည့္ ေလးညႇင္းပြင့္ကို ေရာင္းခ်ေသာ လုပ္ငန္းကုိ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္က သမၼတသည္ ျပည္တြင္းထုတ္ ကားတစ္စီး ထုတ္လုပ္မည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထိုေမာ္ေတာ္ကားကုိ မစၥတာ ဟူတိုမို ပုိင္ဆုိင္ေသာ လုပ္ငန္းႏွင့္ ေတာင္ကုိရီးယားမွ ကီးယားေမာ္ေတာ္ ကားကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းကာ တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ အင္ဒိုနီးရွားဘဏ္မ်ား စု ေပါင္းကာ ေဒၚလာသန္း ၇ဝဝ အရင္းအႏွီးမတည္ေပးခုိင္းခဲ့သည္။

အတုိခ်ဳပ္အားျဖင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ တိုက အာရွတစ္ဝန္းတြင္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အားထုတ္မႈ၊ အစိုးရ၏အားေပးမႈ၊ တစ္ခါတစ္ရံ အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ အရင္းရွင္မ်ား ၏ အားေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ ပုဂၢလိက အရင္းအႏွီးေတြ အံ့မခန္းမ်ားျပားခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဤအရင္းအႏွီး အမ်ားစုသည္ ေခ်းေငြကုိ အားကုိး အားထားျပဳထဲ့ရသညိ။ သို႔ေသာ္ အရင္းအႏွီးဆက္လက္တိုးပြားရန္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ ျခင္းမရွိေပ။ အလြန္အကြၽံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေတြျဖစ္ၿပီးေနာက္ ၿပဳိကဲြသြားခဲ့သည္။ ဥပမာ- ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရ၏ တိုက္တြန္းမႈျဖင့္ တည္ ေဆာက္ခဲ့ရေသာ တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ကူး စက္႐ုံသည္ (ီြၽဗၾွ) မ်ား၏ ကမၻာ့ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်း ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားေသာအခါ ေကာင္းေကာင္းႀကီး ဒုကၡေရာက္သြားသည္။ ဤကုိရီးယားကုမၸဏီ၏ဝင္ေငြ ၉ဝ% က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေခ်းေငြကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္အထိ ေပးေဆာင္ရန္ အခက္အခဲ ေတြ႕ရသည္။

အလားတူပင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၌ အိမ္ ရာေျမေစ်းကြက္ စန္းပြင့္ရာမွ လိုအပ္ေသာ တိုက္ခန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္အေစာပုိင္းက ဘန္ေကာက္တြင္ လူမေနေသာ တိုက္ခန္းေပါင္း ၃၆၅,ဝဝဝ ခန္႔ရွိၿပီး ႏွစ္ကုန္သည့္အခါ ေနာက္ထပ္တိုက္ခန္း တစ္သိန္းၿပီးစီးမည္ဟု ခန္႔မွန္းၾက သည္။ ေစာေစာပုိင္းက ဝယ္လိုအား မ်ားေနရာမွ ေရာင္းလိုအားမ်ားသြား သည္။ အလွည့္အေျပာင္းကုိ ၁၉၉၈ ျပည့္လြန္ ဒုတိယပုိင္းႏွစ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီ႐ုံး ခန္းမ်ား အိပ္ခန္းမ်ားအတြက္ ေနာက္ထပ္ ၅ ႏွစ္စာ လိုအပ္ခ်က္ကုိပင္ ျဖည့္စြမ္းႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။

ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၌ တစ္ပုိင္းလွ်ပ္ ကူးလုပ္ငန္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ဘန္ေကာက္အိမ္ရာေျမေစ်းကြက္၌လည္းေကာင္း ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရသည္မ်ားကုိ ေဒသတြင္းရွိ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၌လည္း ၾကံဳႀကဳိက္ခဲ့သည္။ စက္႐ုံမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာေျမမ်ား၌ အႀကီးအက်ယ္ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသည္ လိုအပ္သည္ထက္ပုိ ကာ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းေစသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေသာ ကုမၸဏီမ်ားလည္း ေၾ

(ဃ) အံ့ၾသဖြယ္ အာရွတိုးတက္မႈ၏ အေမွာင္ဘက္ျခမ္း
အက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ အာရွက်ားႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရာ၌ အထူးသျဖင့္ အမွာင္ဘက္ျခမ္းဟု ေခၚသည့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ ပုိ၍ အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၾကသည္။ က်ားႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးစြမ္းေဆာင္မႈသည္ မူဝါဒမွန္ကန္မႈႏွင့္ ခုိင္မာေသာ ေမက႐ိုစီးပြားေရးအေျခခံမ်ားေၾကာင့္ ခ်ည္းမဟုတ္ေပ။ အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ဒီမိုကရက္တစ္မဆန္ေသာ အစိုးရမ်ား အုပ္စိုးေနျခင္းေၾကာင့္ လည္း ျဖစ္သည္။ ထိုအစိုးရမ်ားက လုပ္ခသက္သက္သာသာျဖင့္ ပုိ႔ကုန္မ်ား တင္ပုိ႔ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ လုပ္သား သမဂၢမ်ားကုိ ဖိႏွိပ္ထားၿပီး အမ်ဳိးသမီး အလုပ္သမားမ်ားကို ခဲြျခား ဆက္ဆံကာ ပုိ၍နိမ့္က်ေသာ လုပ္ခမ်ားကုိသာေပးခဲ့သည္။ သဘာဝ သယံဇာတမ်ားကို အလြန္အကြၽံ ထုတ္ႏုတ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးေစျခင္းတို႔ေၾကာင္းလည္း စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ စီးပြားေရးတိုး တက္မႈျမင့္မားလာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မိမိႏုိင္ငံ၏ သယံဇာတမ်ား ကုန္ခန္းသြားေသာအခါ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား၏ သယံဇာတမ်ားကုိ ရယူအသံုးျပဳကာ အဆိုပါႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ပ်က္စီးေစသည္။ အာရွက်ားႏုိင္ငံမ်ား၏ ပုိ႔ကုန္တိုးတက္မႈ သည္လည္း ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီး အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေစ်းကြက္အေပၚ မွီခိုအား ထားၾကရသည္။ မွီခိုအားထားေသာ က်ားႏုိင္ငံက ၇ ႏုိင္ငံသာ ရွိေသးသျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈရျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍ ကမၻာေပၚရွိ အေရအတြက္အားျဖင့္ တစ္ရာေက်ာ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖဳိးဆဲႏုိင္ငံအားလံုးက အာရွက်ား ႏုိင္ငံေတြ လုပ္သလိုသာ လုိက္လုပ္ ၾကလွ်င္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ႏုိင္ေအာင္ ဝယ္ႏုိင္မည္မဟုတ္။ သုိ႔ျဖ္ ရာ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားက ကုိယ္က်ဳိး စီးပြား ကာကြယ္ေရးမူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ က်င့္သံုးစရာအေၾကာင္းရွိသည္။ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အားနည္းခ်က္ရွိေနျခင္းသည္လည္း အက်ပ္အတည္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးပါေသာ အေၾကာင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ အႏၲရာယ္မ်ားကုိ ေစာင့္ ၾကပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ အကဲျဖတ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ဘ႑ာေရးအရ ရပ္ တည္ႏုိင္စြမ္းရွိ မရွိ အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔ ၌ အားနည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ထုတ္လုပ္မႈ စြမ္းအားနည္းရာ နယ္ပယ္မ်ား၌ လဲြ မွား ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစ သည္။ ေရတိုတြင္ ျပန္ဆပ္ရမည့္ ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ ေရရွည္၌ အက်ဳိး အျမတ္ေပၚမည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ လည္း အခ်ိတ္အဆက္လဲြေနသည္။ သာဓကအားျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ တြင္ ဘဏ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ၂၃၈ ခုရွိရာ ဘဏ္ ၁၆ဝ သည္ ပုဂၢလိကဘဏ္ မ်ားျဖစ္ေပၚသည္။ ¤င္းတို႔ကုိ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ပုိင္ဆုိင္ၾက သည္။ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေငြ ေၾကးေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ မိမိတို႔ႏွင့္ မကင္းရာမကင္းေၾကာင္းဘဏ္မ်ားထံမွ အလြယ္တကူရယူႏုိင္သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ တ႐ုတ္(တုိင္ေပ)၊ ေတာင္ကုိရီးယားႏွင့္ ေဟာင္ေကာင္ တို႔ကုိ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရး အကူအညီမ်ား အထူးေပးကာ ကူညီျခင္းခံရသည္။ အထူးသျဖင့္ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံက အထက္ပါႏုိင္ငံမ်ားသည္ တ႐ုတ္ျပည္မႀကီးကုိ ဝန္းရံရန္ အတြက္ အေရးပါေသာေၾကာင့္ အကူ အညီေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။